فهرست بستن

برگزاری کارگاه مجازی سواد حرکتی

با احترام و صلوات برحضرت محمدو آل محمد(ص)
گروه آموزشـی تربیت بدنی اسـتان، در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود، تصمیم دارد کارگاه آموزشی مجازی با عنوان سواد حرکتی
ویژه معلمـان و دبیران تربیت بـدنی شهرسـتانهـا و منـاطق را بـا اسـتفاده از نرم افزار
connect Adobe باشـرایط ذیل برگزار نمایـد.


زمان: چهارشنبه مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح
مدرس : جنای آقای دکتر محمدی ، استاد دانشگاه تهران

لینک ورود به کارگاه:
۹۴.۱۸۲.۴۰.۵۰/varzeshsb
از همکـارانمحـترم تقاضـا می شـود هنگـام ورود به جلسه، گزینه مهمـان(guest (را انتخـاب و در قسـمت
نام(name (به ترتیب : نام و نام خانوادگی،شـماره پرسنلی، محلخدمت را درجنمایند.(ترجیحًا به زبانانگلیسی
” از دکمه x+shift استفادهشود).
ضمنًا صدور گواهی شـرکت در کارگاه فوق منوط به حضور در طول جلسه ، ثبت کامل مشخصات و داشتن ابلاغ
تدریس ، می باشد .