فهرست بستن

فیلم آموزشی دوره اول ابتدایی

در این برگه نکات حرکتی مناسب برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی آموزش داده می شود.

 

آموزش راه رفتن صحیح

در این ویدئو نحوه صحیح راه رفتن برای دانش آموزان آموزش داده می شود. این ویدئو توسط سرکار خانم هوشیار آموزگار تربیت بدنی در شهرستان چابهار تهیه شده است.

نمایش ویدئو: آموزش صحیح راه رفتن

 

آموزش تنیس روی میز

در این ویدئو جناب آقای سجاد حسینی آموزگار تربیت بدنی شهرستان هیرمند نکاتی در مورد آموزش تنیس روی میز به دانش آموزان دوره اول ابتدایی را آموزش می دهند.

نمایش ویدئو: آموزش تنیس روی میز

 

 

آموزش طناب زنی

این ویدئو توسط همکار تربیت بدنی جنای آقای محمد میرشکار دبیر تربیت بدنی ناحیه یک زاهدان تهیه شده است .آموزش طناب زنی توسط دانش آموز علی رضا میرشکار از ناحیه یک زاهدان  بصورت جفت ساده انجام می گیرد.

حلسه اول :آمورش طناب زنی