فهرست بستن

بازدید معاونت پرورشی و تربیت بدنی منطقه بنت به اتفاق کارشناس و سر گروه تربیت بدنی از مدارس

بازدید معاونت پرورشی و تربیت بدنی منطقه بنت به اتفاق کارشناس و سر گروه تربیت بدنی از مدارس جهت پیگیری و بررسی عملکرد مربیان تربیت بدنی در مدارس بنت در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹